Only available in Finnish

Palvelun kuvaus

A+ on hajautettu sähköinen opiskelualusta ja kurssinhallintajärjestelmä. Järjestelmän käyttäjiä ovat opiskelijat ja opettajat.

A+:n avulla opettajat voivat hallinnoida kursseja ja kursseihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi A+ mahdollistaa ulkoisissa järjestelmissä olevien harjoitustehtävien liittämisen kurssille ilman, että ulkoisiin järjestelmiin joudutaan konfiguroimaan tai tallentamaan kurssiin liittyviä tietoja, kuten tehtävien palauttamiseen liittyviä määräaikoja tai opiskelijoiden henkilötietoja.

Opiskelijat käyttävät järjestelmää ensisijaisesti kurssiin liittyvien tehtävien palauttamiseen ja tehtävistä saadun palautteen tarkasteluun.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Tietotekniikan laitos, Perustieteiden korkeakoulu, Aalto Yliopisto
PL 15400
00076 AALTO
puh. (09) 47001
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ari Korhonen
PL 15400, 00076 Aalto
ari.korhonen@aalto.fi
3. Rekisterin nimi
A+ käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään opiskelijoille ja opettajille tarjotun palvelun käyttöoikeuksien hallintaan, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, opintosuoritusten kirjaamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan, teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen sekä palvelun edelleenkehittämiseksi. Järjestelmän eräänä keskeisenä tehtävänä on harjoitustehtävien tekeminen ja automaattinen tarkastaminen. Opiskelija näkee omat tehtäväkohtaiset suorituksensa ja pisteensä. Opetushenkilökunta käsittelee opiskelijan tietoja opintosuoritusten arvioinnissa. Lisäksi tietoja käsitellään ao. laitoksella tutkimuksessa ja tilastollisesti opetuksen kehittämistä varten.
5. Rekisterin tietosisältö
Perustiedot: nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite. Aalto-yliopiston opiskelijoista lisäksi: opiskelijanumero, korkeakoulu, läsnäolotieto, ilmoittautuminen kurssille ja hyväksymisvuosi opiskelijaksi.
Suoritustiedot: opiskelijan kaikki tehtäväkohtaiset vastaukset ja vastausyritykset aikaleimoineen sekä tehtävien pisteytys. Suoritustiedot ovat salassapidettäviä (JulkL 24 § 1 mom 30 kohta).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
1) Haka-federaatio
2) Aalto-yliopiston opiskelijatietorekisteristä opiskelijoiden perustiedot
3) Opiskelijoiden järjestelmään palauttamat tehtävien ratkaisut
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ao. laitoksen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan käsitellä ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja  suunnittelu- ja selvitystehtäviä varten julkisuuslaissa ja henkilötietolaissa säädetyillä edellytyksillä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn yksiselitteistä suostumusta.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto: Ei ole.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistot sijaitsevat varmistetuissa konesalitiloissa, jonne pääsy on rajoitettu atk-ylläpitäjiin. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan keinoin että käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Rekisterin ylläpito-oikeus on ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjillä. Tietoja ylläpitävät projektihenkilöstö ja käyttäjät itse. Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi kunnes rekisterin käyttötarkoitus lakkaa.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa avoinna olevaan kurssiin liittyvät tietonsa itse www-käyttöliittymän kautta. Tämän jälkeen tietoja pääsee tarkastelemaan esittämällä kirjallinen pyyntö asiasta rekisterin yhteyshenkilölle.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Ota yhteys kotiorganisaatioosi, mikäli kirjautumisen yhteydessä kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä. Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys em. rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyyntö tiedon korjaamisesta tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle, osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle (osoite yllä).
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä erillisellä kirjallisella pyynnöllä sen jälkeen kun Aalto-yliopiston yleinen opintosuorituksille määrätty vähimmäissäilytysaika on päättynyt.